Wasmannia auropunctata

Wasmannia auropunctata เป็นสปีชีส์สีเหลืองที่มีขนาดเล็กมากซึ่งเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ และมั่นใจ มันเดินตามแถวออกหาอาหารอย่างเป็นระเบียบ ออกหาอาหารอย่างแข็งขัน และมันมีความสามารถอย่างมากในการเข้าครอบครองแหล่งอาหาร ตัวที่ออกหาอาหารของสปีชีส์นี้จะออกหาอาหารทั้งบนพื้นดินและบนต้นไม้ มันชอบที่จะอยู่ตามสภาพแวดล้อมที่เป็นที่ร่ม และจะทำรังบนแหล่งที่อยู่ย่อย (microhabitats)


Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith