Technomyrmex vitiensis

Technomyrmex vitiensis ไม่สามารถแยกความแตกต่างจาก Technomyrmex albipes และ Technomyrmex difficilis ได้ในภาคสนาม ทั้งสามชนิดเป็นสปีชีส์ขนาดเล็กสีดำ โดยมี  tarsi สีขาวตัดกัน พวกมันมักชอบ hemipterans สำหรับน้ำหวานดอกไม้ของพวกมัน มันชอบออกหาอาหารตามต้นไม้และมักจะไม่เข้าไปครอบครองเหยื่อที่วางไว้

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith