Plagiolepis alluaudi

Plagiolepis alluaudi เป็นมดสีเหลืองซีดขนาดเล็กมาก ซึ่งส่วนใหญ่จะพบบนต้นไม้ ไม่พบว่ามีการออกหาอาหารมากนัก และไม่เข้าหาก้อนเหยื่อที่วางไว้ แต่จะเข้าหา hempiterans และแหล่งน้ำตาลมากกว่า


Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith