Pheidole megacephala

Pheidole megacephala เป็นสปีชีส์ที่มีรูปทรงทางชีวรูปออกมันวาวโดยมีมดงานขนาดเล็ก (minor worker) และพบมดงานขนาดใหญ่ (major workers) ได้น้อย โดยมดงานขนาดใหญ่จะมีส่วนหัวขนาดใหญ่มาก เป็นมดสรรหาอาหารที่แข็งแรงมากซึ่งจะสร้างรูปแบบของแถวการหาอาหารที่เป็นระเบียบและสามารถปกป้องแหล่งอาหารได้ ในวิดีโอจะสังเกตเห็นว่ามดงานขนาดเล็ก (minor workers) สามารถลากเอาก้อนเนยถั่วขนาดใหญ่จากเหยื่อที่วางไว้ไปยังรังของมันได้อย่างไรสังเกตเห็นว่าปากทางเข้ารังมีขนาดเล็กมาก รูบนพื้นดินไม่ได้มีการตกแต่งให้สวยงามตรงกลางด้านขวาของหน้าจอ


Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith