Monomorium destructor

Monomorium destructor เป็นมดขนาดเล็ก ก้าวร้าว เป็นสปีชีส์ที่มีชีวรูป (bimorphic) อย่างอ่อนซึ่งตัวที่ออกหาอาหารจะจัดแถวอย่างเข็มงวดและออกหาอาหารอย่างแข็งขัน มันเป็นมดที่สามารถป้องกันแหล่งอาหารของมันได้อย่างมาก สังเกตว่าจะมีการปรากฏออกมาของสองสีเข้มๆ พร้อมด้วยสีส้มอ่อนตรงหัวและลำตัวและจะตัดกับส่วน gaster สีเข้ม


สังเกตเห็นว่ามดตัวเดียวของกลุ่มสปีชีส์ที่แตกต่างที่ร่วมอยู่ในการต่อสู้คือ Wasmannia auropunctata.Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith