Brachymyrmex obscurior

Brachymyrmex obscurior เป็นสปีชีส์ที่มีขนาดเล็กมาก โดยมีแขนขาและหนวดสั้น มันเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว สังเกตว่าเป็นอย่างไรเมื่อได้ดูจาก gaster ที่ปรากฏด้านบนซึ่งค่อนข้างจะชี้ไปทางด้านหลัง
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith