Tetramorium simillimum

Tetramorium simillimum เป็นสปีชีส์ขนาดเล็กสีแดงเรื่อ บางครั้งส่วน gaster มีสีน้ำตาลเข้มไปจนถึงสีดำ มันเคลื่อนไหวได้ช้า แต่สามารถหาอาหารและป้องกันแหล่งอาหารได้อย่างแข็งขัน ในภาคสนามจะไม่สามารถแยกความแตกต่างออกจาก Tetramorium caldarium ได้ สปีชีส์นี้มักจะออกหาอาหารและทำรังบนพื้นดินในบริเวณที่มีการรบกวน
สปีชีส์ขนาดเล็กคือ T. simillimum, และสปีชีส์ขนาดใหญ่คือ T. bicarinatum


Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith