หมวดหมู่

Antkey การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต ปัจจุบันประกอบด้วย 8 วงศ์ย่อย 43 สกุล 116 ชนิดสายพันธุ์ การคลิกบนคำศัพท์หมวดสิ่งมีชีวิตในการจำแนกประเภทจะลิงก์ไปยังหน้าการจัดหมวดหมู่สิ่งมีชีวิต หน้าการจัดหมวดหมู่สิ่งมีชีวิตจะสร้างอย่างต่อเนื่องจากเนื้อหาน็อตข้อมูลที่สัมพันธ์กับชื่อทางอนุกรมวิธาน สปีชีส์เป็นหน่วยหมวดหมู่แรกที่ใช้ในเว็บไซต์ และหน้าสปีชีส์แต่ละหน้าจะสัมพันธ์กันกับชนิดของเนื้อหาที่หลากหลาย ประกอบด้วย สื่อ บันทึกงานเขียน และคำอธิบายหมวดหมู่ ระดับชั้นหมวดหมู่ที่สูงขึ้นจะรวบรวมเนื้อหาทั้งหมดซึ่งประกอบอยู่ในลำดับขั้นของหมวดหมู่ ตัวอย่างเช่น ในหน้าหมวดสกุลของ Tetramorium จะรวบรวมเนื้อหาทั้งหมดที่สัมพันธ์กับสปีชีส์ Tetramorium ที่รวมอยู่ในการจัดจำแนกหมวดหมู่ หน้าวงศ์ย่อยของ Myrmicinae จะรวบรวมเนื้อหาที่สัมพันธ์กับสปีชีส์ myrmicine ทั้งหมดที่รวมอยู่ในการจัดจำแนกหมวดหมู่

แถบ'คำอธิบาย' จะแสดงเนื้อหาคำอธิบายเกี่ยวกับหมวดหมู่ที่ได้รับอนุญาตโดยผู้แจกจ่ายข้อมูลของ Antkey ในปัจจุบัน เนื้อหาในส่วนของคำอธิบายประกอบด้วยการวินิจฉัยและการระบุตัวอย่างสำหรับสปีชีส์ที่มีใน Antkey ทั้งหมด เนื้อหาส่วนคำอธิบายเพิ่มเติม ประกอบด้วย ภาพรวม ข้อมูลทางชีววิทยา การแจกจ่าย สถานะความเสี่ยงต่อศัตรูพืช และลักษณะที่คล้ายคลึงกัน มีให้ในประมาณหนึ่งในสามของสปีชีส์ที่รวมอยู่ทั้งหมด เนื้อหาที่คล้ายๆ กัน กำลังมีการพัฒนาสำหรับหรับสปีชีส์ที่ยังเหลืออยู่ และจะใส่เพิ่มเข้ามาเรื่อยในทันที่พร้อม ตรงส่วนท้ายของคำอธิบายแต่ละอันคือ 'ข้อความ EOL' การเก็บเกี่ยวข้อมูลอย่างต่อเนื่องจากหน้าหมวดหมู่ พจนานุกรมของสิ่งมีชีวิต

แถบ'สื่อ' ในหน้าหมวดหมู่จะแสดงภาพที่มีการแท็กมากับชื่อหมวดหมู่' คล้ายกันกับ แถบ 'งานเขียน' จะแสดงการอ้างอิงที่มีการแท็กมากับชื่อหมวดหมู่

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith