สื่อ

ไฟล์รูปแต่ละรูปสัมพันธ์กับข้อมูล metadata, ประกอบด้วย...

  • แกลเลอรี่สื่อ.แกลเลอรี่ในปัจจุบันประกอบด้วย 'รูปภาพอนุกรมวิธาน', 'คุณลักษณะจำเพาะ', 'คำศัพท์ปทานุกรม', 'ภาพถ่ายรูปตัวอย่าง'', 'ภาพวาดลายเส้น' และ'ภาพถ่ายแบบไลฟ์'.
  • ชื่อ Taxonomic. เมื่อรูปได้มีการแท็กด้วยชื่อทางอนุกรมวิธานโดยเฉพาะซึ่งได้รวมไว้ใน's การจัดหมวดหมู่ ของเว็บไซต์, รูปจะปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องในแถบสื่อของหน้าอนุกรมวิธานที่เกี่ยวข้อง
  • ใบอนุญาต.  สื่อทั้งหมดที่ใส่ไว้ใน Antkey อยู่ภายใต้สัญญาการใช้ลิขสิทธิ์ อนุญาตให้แบ่งปัน ใบอนุญาต (CC BY-SA)
  • เทคนิคการสร้างภาพ การสร้างภาพในปัจจุบันประกอบด้วย 'ภาพลายเส้น', 'รูปภาพแบบ automontage' และ'ภาพถ่ายภาคสนาม'.
  • คีย์เวิร์ด ตัวอักษรที่ระบุและรูปคำศัพท์เฉพาะจะแท็กไว้กับคำคีย์เวิร์ดของการศึกษาในระดับคำ
  • คำอธิบาย. รูปแต่ละรูปจะแท็กไว้พร้อมกับคำอธิบาย เช่น รูปของอนุกรมวิธาน ที่ได้แท็กไว้กับชื่อทางอนุกรมวิธานและหมายเลขระบุตัวอย่างทดลอง และการระบุตัวอักษร และรูปภาพคำศัพท์พร้อมคำอธิบายเกี่ยวกับตัวอักษรที่ระบุและสิ่งที่มันใช้กับ
  • Sticky ตรงส่วนบนของรายการ รูปที่แท็กว่าเป็น 'sticky' จะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติตรงส่วนบนของรายการ เช่น รูป taxon ที่แท็กว่าเป็น sticky มันจึงปรากฏเป็นรายการแรกในหน้าอนุกรมวิธานที่เกี่ยวข้องของมัน
  • ผู้สร้างสรรค์ รูปทุกรูปจะแสดงผู้สร้างสรรค์รูปนั้นๆ.

เครื่องมือการค้นหาแบบมุมมองทำให้ผู้ใช้สามารถระบุผลการค้นหาของพวกเขาได้โดยการเลือกคำศัพท์ภาพหนึ่งหรือหลายรูป เช่น การเลือก 'รูปทรง petiole 'จากรายการคำคีย์เวิร์ดจะนำรูปทั้งหมดที่แท็กด้วยคำคีย์เวิร์ด 'รูปทรง petiole'. การเลือก 'ภาพลายเส้น' จากรายการของแกลเลอรี่สื่อจะยิ่งช่วยระบุชุดรูปภาพลายเส้นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับรูปร่างของ petiole การเลือก'Tetramorium' จากรายการชื่ออนุกรมวิธานจะระบุชุดภาพวาดที่สัมพันธ์กับรูปทรง petiole ของสปีชีส์  Tetramorium

รูปย่อแต่ละรูปจะลิงก์ไปยังหน้าต่าง 'lightbox'ซึ่งจะแสดงรูปภาพขนาดมาตรฐานและสัมพันธ์กับข้อมูล metadata และยังนำเสนอลิงก์สำหรับดาวน์โหลดต้นฉบับ รูปขนาดเต็ม อีกด้วย

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith