สถานที่

สถานที่ สถานที่ที่คล้ายกันกับมาตรฐาน Darwincore, และมีความสัมพันธ์กันกับตัวอย่างหลายๆ ตัว สถานที่แต่ละแห่งให้การระบุตัวอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ สามารถเพิ่มสถานที่ได้โดยการเพิ่มหัวลูกศรลงในแผนที่ Google Map, การใส่จุดพิกัดละติจูด/ ลองจิจูด หรือการนำเข้าจากไฟล์ Excel เมื่อตัวอย่าง/ การสังเกตการณ์ถูกติดป้ายไว้กับสถานที่ มันจะถูกเพิ่มลงในแผนที่อย่างต่อเนื่องบนหน้าหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตบนแถบ 'แผนที่' ในปัจจุบันมีสถานที่โดยเฉพาะจำนวน ประมาณ 2,700 แห่งใน Antkey ซึ่งได้นำเข้ามาจาก Antweb.org.

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith