ลิงก์และแหล่งข้อมูล

หากคุณมีลิงก์ หรือแหล่งข้อมูลที่เป็นของรายการนี้ โปรดโพสต์รายละเอียดในช่องแสดงความเห็นด้สนล่าง

เว็บไซต์เกี่ยวกับมดทั่วไป

Antbase | เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับข้อมูลทางด้านอนุกรมวิธานและงานเขียนเกี่ยวกับมด

Antweb | จัดทำขึ้นโดย California Academy of Sciences, Antweb เป็นเว็ฐไซ๖์สำหรับข้อมูลและรูปภาพตัวอย่างที่มีความครอบคลุมมากที่สุด มี มดสายพันธุ์ต่างถิ่น (Introduced Ants) สายพันธุ์พิเศษ และ โครงการ Port Of Entry Ants

Antwiki | เว็บไซต์ Wikimedia ซึ่งมีส่วนเนื้อหาต่อไปนี้: บัญชีรายการตัวอย่างทดลอง, พฤติกรรมและนิเวศวิทยา, การแพร่กระจายและความหลากหลาย, สังคมมด,สัญฐานวิทยาของมด, กายวิภาคศาสตร์และคำศัพท์เฉพาะ, ชีวเคมี, พันธุศาสตร์, วิวัฒนาการและการสืบพันธุ์, วัฒนธรรมของมนุษย์กับมด, คนและประวัติเกี่ยวกับกีฏวิทยาเกี่ยวกับมด

Japanese Ant Image Database | เป็นเว็บไซต์ที่มีประโยชน์ซึ่งมีรูปและแหล่งข้อมูลสำหรับการระบุสายพันธุ์ของหลายๆ กลุ่มสปีชีส์ที่มีอยู่ใน Antkey.

Myrmecos | คอลเลคชั่นรูปภาพของแมลงที่มีมากมายและกำลังขยายตัวได้รับความนิยม ภาพถ่ายโดย Alex Wild ซึ่งให้เน้นที่ภาพของมด ในเว็บไซต์มีรูปภาพสปีชีส์มดมากมายที่ปรากฎอยู่ใน Antkey และเป็นแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสังเกตการณ์ดูว่าสปีชีส์นั้นๆ จะมีลักษณะเป็นอย่างไรเมื่อปรากฎตัวในภาคสนาม

เว็บไซต์เกี่ยวกับมดสายพันธุ์ต่างถิ่นรุกราน (Invasive Ant)

Emergency Response Plan for Invasive Ants in the Pacific | รายละเอียดของเอกสารที่อธิบายเกี่ยววิธีการในการจัดระบบสำหรับการตอบสนองอย่างรวดเร็วของการรุกรานของมดสายพันธุ์ต่างถิ่น รวมเอาส่วนที่เกี่ยวกับการทำระเบียบการตรวจสอบให้เป็นมาตราฐาน, คอลเลคชั่นและการระบุสปีชีส์ของมด, เป็นผู้จัดหารายละเอียดของสารเคมีที่เหมาะสำหรับการควบคุมมดต่างถิ่น และการเทคนิคการจัดการ

Landcare Research New Zealand ant page: เป็นแหล่งข้อมูลที่เหมาะสำหรับมดสายพันธุ์ต่างถิ่นรูกรานทั่วไป และโดยเฉพาะสายพันธุ์ที่ส่งผลกระทบในนิวซีแลนด์

Pacific Ant Prevention Plan | เอกสารที่ระบุความเสี่ยงของท่าทางของมดสายพันธุ์ต่างถิ่นรูกรานในภูมิภาคหมู่เกาะแปซิฟิก

PIAkey | เป็นเว็บไซต์ที่ให้ความสนใจศึกษาเกี่ยวกับมดสายพันธุ์ต่างถิ่นรุกราน (invasive ants) ในหมู่เกาะแปซิฟิก Antkey เป็นเวอร์ชั่นอัปเดตของ PIAkey, และข้อมูลมากมายจะมีเหมือนๆ กัน แต่ใน PIAkey จะมีแผนภูมิเปรียบเทียบซึ่งยังไม่ได่มีการจัดเตรียมนำมาใช้กับ Antkey.

เว็บไซต์เกี่ยวกับมดสายพันธุ์ต่างถิ่นรุกราน (Invasive Species)

Global Invasive Species Database | ข้อมูลเกี่ยวกับนิเวศวิทยา การแพร่กระจาย ผลกระทบ การจัดการ อ้างอิง ลิงก์และแหล่งข้อมูลสำหรับสปีชีส์สายพันธุ์รุกราน เว็บไซต์จะมีสปีชีส์จำนวนมากมายที่มีอยู่ใน Antkey.

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith