ประเภทเนื้อหา

มีเนื้อหา 10 ประเภทบนเว็บไซต์ Scratchpads โดยเนื้อหาจำนวนมากปัจจุบันมีการใช้อยู่ใน Antkey และอีกจำนวนมากมายที่จะมีการเพิ่มเข้ามาในระหว่างการพัฒนาในอนาคต ประเภทเนื้อหาทั้งหมดที่ใช้ใน Antkey อาจจะสัมพันธ์กันกับหมวดหมู่เดี่ยวหรือหลายๆ หมวดหมู่ เมื่อน็อตเนื้อหาเกี่ยวข้องกัน  หรือ 'แท็ก', ด้วยชื่ออนุกรมที่รวมอยู่ในการจัดหมวดหมู่ เนื้อหาจะแสดงบนหน้าจอแบบแถบในหน้าหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง สามารถเพิ่มเนื้อหาลในเว็บไซต์ได้โดยตรง นำเข้าในเว็บไซต์โดยการใช้โปรแกรมแผนงาน Excel spreadsheets.

 • บรรณานุกรม (บันทึกเกี่ยวกับสิ่งตีพิมพ์). เนื้อหาเชิงวิชาการ เช่น เอกสารวารสาร และหนังสือ ปัจจุบันมีบันทึกของสิ่งตีมพิมพ์ 256 รายการใน Antkey โดยส่วนใหญ่มีการนำเข้ามาจาก ฐานข้อมูล Formis บันทึกแต่ละตัวคือการอ้างอิงซึ่งประกอบด้วย: ประเภทของการตีพิมพ์, ปีที่ตีพิมพ์, ผู้แต่ง, ชื่อเต็มของวารสาร, ชื่อย่อของวารสาร, ฉบับ, หมายเลขหน้าและบทคัดย่อ สำหรับบันทึกแต่ละรายการ จะมีลิงกืให้สำหรับการค้นหา Google Scholar สำหรับการอ้างอิงและเพื่อดาวน์โหลดเอกสารอ้างอิงในรูปแบบของfor BibTex, RTF, XML หรือ RIS (Endnote) ในปัจจุบันเรากำลังดำเนินการติดป้ายบันทึกแต่ละรายการที่เกี่ยวข้องกับชื่อหมวดหมู่ เมื่อติดป้ายแล้วบันทึกแต่ละรายการจะถูกแสดงขึ้นบนหน้าหมวดหมู่ของสปีชีส์ตามลำดับ สามารถเพิ่มบันทึกบนเว็บไซต์ได้โดยอิสระ หรือนำเข้าจาก Endnote.
   
 • บล็อกเอนทรี่. ใช้สำหรับบล็อกที่มีผู้ใช้หลายคน ผู้ใช้คนใดก็ตามที่มีสถานะ 'ผู้แก้ไข' หรือ 'ผู้ดูแล' สามารถสร้างโพสต์บล็อกได้
   
 • หัวข้อฟอรั่ม ใช้อธิบายเทรดภายในฟอรั่ม ปัจจุบันฟอรั่มประกอบด้วย เว็บไซต์แนะนำ, เพิ่มสปีชีส์ใน Antkey, คำร้องเกี่ยวกับการระบุตัวอย่าง, คำร้อง/ ข้อเสนอเกี่ยวกับตัวอย่างทดลอง, บันทึกคำแนะนำใหม่, การแก้ไข และ ข้อสงสัย.
   
 • สถานที่ตั้ง สถานที่ตั้งซึ่งจะทำให้มีลักษณะคล้ายกับ Darwincore และสามารถสัมพันธ์กันกับตัวอย่างหลายๆ ตัว สถานที่ตั้งแต่ละที่จะมีตัวชี้เฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง สามารถใส่สถานที่ตั้งได้โดยการเพิ่มจุดลงไปบนแผนที่ Google Map, หรือไม่ก็โดยการเพิ่มจุดพิกัดละติจูด/ลองจิจูด หรือนำเข้าจากไฟล์ Excel เมื่อได้ติดป้ายตัวอย่าง/ การสังเกตการณ์กับสถานที่ตั้งแล้ว มันจะถุกเพิ่มลงไปบนแผนที่ในแถบ 'แผนที่' ในหน้าหมวดหมู่
   
 • แกลเลอรี่สื่อ สื่อที่เลือกจะแสดงบนหน้าจอด้วยกันในแกเลอรี่ สามารถเลือกแกเลอรี่สื่อสำหรับการชมบนหน้า 'สื่อ' แกลเลอรี่สื่อในปัจจุบันประกอบด้วย 'รูปหมวดหมู่', 'ลักษณะทางสถานะ', 'อภิธานศัพท์', 'รูปถ่ายตัวอย่าง', 'ภาพวาดลายเส้น' และ 'รูปถ่ายจริง'.
   
 • ตัวอย่าง/การสังเกตการณ์. ตัวอย่างจะบันทึกไว้ตามมาตราฐานของความหลายกหลายทางชีวภาพของ Darwincore ข้อมูลที่มีสำหรับบันทึกตัวอย่างประกอบด้วย บันทึกข้อมูลพื้นฐาน รหัสสถาบัน รหัสการเก้บตัวอย่าง หมายเลขแคตาล็อก หมายเลขผู้เก็บตัวอย่าง ผู้เก็บตัวอย่าง วันที่เก็บตัวอย่าง หมายเหตุเกี่ยวกับภาคสนาม ประเภทสถานะ ชื่อลำดับชั้น ตัวคัดคุณภาพของการระบุตัวอย่าง ระบุโดย วันที่ระบุตัวอย่าง สื่อ เพศ ช่วงชีวิต จำหนวนหมายเลข genbank และสถานที่ตั้ง ตัวอย่างสัมพันธืกับชื่อลำดับชั้นที่ได้เพิ่มในแถบ 'ตัวอย่าง' ของหน้าหมวดหมู
   
 • คำอธิบายทางอนุกรมวิธาน (Taxon) บนพื้นฐานของแบบจำลอง TDWG/EoL Species Profile Model (SPM). คำอธิบายทางอนุกรมวิธานใน Antkey ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมโดยทั่วไป ชีววิทยา การวินิจฉัยทางสัณฐานวิทยา ขอบเขตของพันธุ์พื้นเมืองและพันธุ์ต่างถิ่น สปีชีส์ที่คล้ายกัน สถานะของความเสี่ยงต่อการระบาด คำอธิบายทางอนุกรมวิธานจะถูกติดป้ายด้วยชื่อลำดับชั้นซึ่งได้เพิ่มในแถบ 'คำอธิบาย' ของหน้าหมวดหมู่ตามลำดับ  เนื่องจากคำอธิบายทางอนุกรมวิธานอยู่บนพื้นฐานขอบงแบบจำลองe TDWG/EoL SPM, เนื้อหาจึงสามารถใช้ได้กับลูกข่ายออนไลน์อื่นๆ เช่น สารานุกรมสิ่งมีชีวิต (Encyclopedia of Life) ได้ด้วย

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith