บล็อกเอนทรี่

บล็อกเอนทรี่. ใช้สำหรับบล็อกที่มีผู้ใช้หลายคน ผู้ใช้คนใดก็ตามที่มีสถานะเป็น 'บรรณาธิการ' หรือ'ผู้ดูแล'สามารถสร้างบล็อกโพสต์ได้
 

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith