บรรณานุกรม

บรรณานุกรม(บันทึกงานเขียน) เนื้อหาเชิงวิชาการ เช่น หนังสือและวารสารรายงาน ปัจจุบันมีบันทึกงานเขียนใน Antkey 256 รายการ ส่วนใหญ่มีการนำเข้ามาจากฐานข้อมูล Formis บันทึกแต่ละรายการเป็นการอ้างอิงที่ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้: ชนิดของการตีพิมพ์ ปีที่ตีพิมพ์ ผู้แต่ง ชื่อเต็มของวารสาร ชื่อย่อของวารสาร ฉบับที่ หมายเลขหน้าและบทคัดย่อ สำหรับบันทึกข้อมูลแต่ละรายการ จะมีลิงก์ให้เพื่อค้นหา Google Scholar สำหรับการอ้างอิงและเพื่อดาวน์โหลดการอ้างอิงแต่ละรายการในรูปแบบของไฟล์ BibTex, RTF, XML หรือ RIS (Endnote) ปัจจุบันเรากำลังดำเนินการติดป้ายบันทึกข้อมูลแต่ละรายการกับชื่อหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตที่สัมพันธ์กัน เมื่อติดป้ายชื่อแล้ว บันทึกข้อมูลแต่ละรายการจะถูกแสดงบนหน้าหมวดหมู่ของสปีชีส์ที่เกี่ยวข้องกันอย่างต่อเนื่อง สามารถใส่บันทึกข้อมูลบนเว็บไซต์ได้ทีละรายการ หรือนำเข้าจาก Endnote

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith