ตัวอย่างทดลอง

สำหรับ แถบตัวอย่างทดลอง ทำให้ผู้ใช้สามารถสำรวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องของตัวอย่างทดลองขอAntkey สปีชีส์กว่าประมาณ 12,000 ชนิด จาก Antweb. การใช้ข้อมูลตัวอย่างทดลองในทันทีเพื่อจัดหาคอลเลกชันของการบันทึกที่ได้ทำแผนที่ไว้อย่างต่อเนื่องในหน้าอนุกรมวิธาน มีปัญหาในส่วนของฟังก์ชั่นซึ่งตอนนี้ทางทีมพัฒนา Scratchpad กำลังแก้ไขอยู่ ซึ่งฟังก์ชั่นนี้จะใช้งานได้ในที่สุด. 

เว้นแต่ว่า ค่าของข้อมูลเกี่ยวกับการระบุค่าการนำเข้าเริ่มต้นจาก Antweb ยังคงมีปัญหาหลายอย่างกับโมดุลการสังเกตการรื/ตัวอย่างทดลอง แต่ข้อมูลในปัจจุบันประกอบด้วย:

  • รหัสสถาบัน. โดยทั่วไปจะเป็นตัวอักษรย่อสี่ตัวของสถาบันที่เป็นเจ้าของตัวอย่างทดลอง ดูที่ Evenhuis (2012) สำหรับการอ้างอิงของอักษรย่อ
  • ช่วงชีวิต. W = worker | S = soldier (major worker) | Q = queen | aQ = alate queen | dQ = dealate queen | M = male | P = pupa | L = larva.
  • ที่ตั้ง. รหัสสั้นๆ ที่จะใส่ไว้สำหรับการกำหนดที่ตั้งต่ละแห่ง บ่อยครั้งที่จะประกอบด้วยชื่อสถานที่ตามด้วยการประเมิน
  • หมายเหตุชุดข้อมูล แผนที่ที่ได้ทำไว้จากท้องถิ่ยของ Antweb และชุดข้อมูล 'microhabitat' 
  • ชื่อ Taxonomic คือชื่อสปีชีส์
  • ประเภทสถานะ การระบุประเภทสถานะของตัวอย่างทดลอง
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith