ตัวอย่าง/การสังเกตการณ์

ตัวอย่าง/การสังเกตการณ์ รายงานตัวอย่างบนพื้นฐานของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตตามมาตรฐาน Darwincore ข้อมูลที่มีสำหรับรายงานตัวอย่างประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐาน รหัสสถาบัน รหัสการเก็บตัวอย่าง หมายเลขแค็ตตาล็อก หมายเลขผู้เก็บตัวอย่าง ผู้เก็บตัวอย่าง วันที่เก็บตัวอย่าง หมายเหตุข้อมูล ประเภทสถานะ ชื่อตามหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต คุณสมบัติที่ใช้ในการระบุตัวอย่าง ระบุตัวอย่างโดย วันที่ระบุ สื่อ เพศ ช่วงชีวิต จำนวนรวมของหมายเลข genbank และสถานที่ ตัวอย่างสัมพันธ์กับชื่อตามหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตจะมีการเพิ่มลงในแถบ 'ตัวอย่าง' ของหน้าหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith