คำศัพท์

คำ อภิธานศัพท์ เป็นองค์ประกอบขั้นแรกของคำศัพท์เกี่ยวกับพืชและสัตว์ ลักษณะ และสถานะของลักษณะที่ใช้เพื่อระบุสปีชีส์ที่รวมไว้ คำอภิธานศัพท์ส่วนใหญ่จะแสดงตัวอย่างด้วยภาพลายเส้น และภาพถ่ายของตัวอย่าง ภาพขนาดย่อเหล่านี้จะลิงก์ไปยังภาพเวอร์ชันขนาดใหญ่เต็มจอ ยังได้ลิงก์ระหว่างคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องด้วย

โมดุล'ศัพท์เฉพาะสาขา' ของ Scratchpads จะทำให้คำนิยามปรากฏขึ้นเมื่อผู้ใช้ร่อนไปแถวๆ คำศัพท์ ที่ปรากฏในข้อความ เมื่อคลิก คำศัพท์ มันจะลิงก์ไปยังหน้าคำศัพท์ซึ่งเป็นที่ที่จะแสดงสื่อขึ้นมาด้วย ผู้ใช้ที่มีสิทธิพิเศษ 'บรรณาธิการ' และ'ผู้ดูแล' สามารถแก้ไขคำศัพท์ที่มีอยู่และเพิ่มคำศัพท์ใหม่ๆ แหล่งข้อมูลที่ใช้เพื่อนิยามคำศัพท์คือ Bolton's Identification Guide to Ant Genera of the World (1994), the Torre-Bueno Glossary of Entomology, และ Antwiki.org.

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith