การอ้างอิง, ลิขสิทธิ์และการปฏิเสธความรับผิดชอบ

การอ้างอิง
Sarnat, E.M. and A.V. Suarez. 2012. Antkey. University of Illinois and Identification Technology Program, CPHST, PPQ, APHIS, USDA. [Accessed: date you accessed site]. <http://Antkey.org>

ตัวอย่าง
Sarnat, E.M. and A.V. Suarez. 2012. Antkey. University of Illinois and Identification Technology Program, CPHST, PPQ, APHIS, USDA. [Accessed: 30 Oct. 2012]. <http://Antkey.org>

ลิขสิทธิ์
เนื้อหาทั้งหมดที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้สัญญา Creative Common Attribution, Share Alike (CC BY-SA 3.0) | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/

การปฏิเสธความรับผิดชอบ
ในขณะที่ผู้ประสานงานและผู้พัฒนาได้ใช้ความพยายามมากมายเพื่อจัดหาข้อมูลที่มีความถูกต้องแม่นยำใน Antkey ผู้ประสานงานและผู้พัฒนาและตัวแทนของพวกเขา สถาบัน และองค์กรขอปฏิเสธความรับผิดชอบโดย้ฉพาะที่เป็นข้อผูกพันทางกฏหมายทั้งหมดอันเกี่ยวกับความถุกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความเป็นประโยชน์ของข้อมูลใดๆ ที่มีอยู่ในต้นฉบับของข้อมูลและเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง จะถือว่าผู้ประสานงานและผู้พัฒนา และตัวแทนที่เกี่ยวข้อง สถาบัน และองค์กรไม่มีความรับผิดชอบในทางกฎหมายสำหรับความเสียหาย ส่งผลกระทบ ชดเชยค่าเสียหาย ค่าปรับพิเศษทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือความเสียหายอันเกิดจากเหตุบังเอิญจากหรือสัมพันธ์กับการใช้ Antkey และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องของเว็บไซต์และเนื้อหาที่ได้จัดไว้โดย หรือลิงก์จาก Antkey และเครื่องมือของเว็บไซต์

บางเว็บเพจเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาลิงก์ให้กับเว็บไซต์เพื่อง่ายในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลสำหรับผู้ใช้บริการ ผู้ประสานงานแหล่งข้อมูลและผู้พัฒนาเครื่องมือ และตัวแทน สถาบันและองค์กรไม่มีความรับผิดชอบต่อการมีอยู่หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ภายนอกเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนบุคคล ตัวแทน สถาบัน และองค์กรรับรอง หรือรับประกันผลิตภัณฑ์ บริการ หรือข้อมูลที่ได้อธิบาย หรือข้อเสนอที่ได้เสนอโดยเว็บไซต์เหล่านี้

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith