เอกสารอ้างอิง

ผู้เขียน (ทดลอง)เรียงจากมากไปน้อยปีหัวข้อ
Allen, GE, Buren, WF, Williams, RN, de Menezes, M, Whitcomb, WH1974The red imported fire ant, Solenopsis invicta; distribution and habitat in Mato Grosso, Brazil
Ascunce, MS, Yang, C-C, Oakey, J, Calcaterra, L, Wu, W-J, Shih, C-J, Goudet, J, Ross, KG, Shoemaker, D2011Global Invasion History of the Fire Ant Solenopsis invicta
Bertelsmeier, C, Luque, GM, Hoffmann, BD, Courchamp, F2014Worldwide ant invasions under climate change
Boer, P, Vierbergen, B2008Exotic ants in The Netherlands (Hymenoptera: Formicidae)
Alatorre-Bracamontes, CE, Vásquez-Bolaños, M2010Lista comentada de las hormigas (Hymenoptera: Formicidae) del norte de México
Buren, WF, Allen, GE, Whitcomb, WH, Lennartz, FE, Williams, RN1974Zoogeography of the imported fire ants
Chen, C, Gong, W, Hu, B, Zhou, G, Bao, Y2006Potential establishment areas of Solenopsis invicta in China: A prediction based on GIS
2006Threat abatement plan to reduce the impacts of tramp ants on biodiversity in Australia and its territories
Costello, SL, Pratt, PD, Rayamajhi, MB, Center, TD2003Arthropods associated with above-ground portions of the invasive tree, Melaleuca quinquenervia, in South Florida, USA
Cranston, PS2010Insect biodiversity and conservation in Australasia
Dash, ST2004Species diversity and biogeography of ants (Hymenoptera: Formicidae) in Louisianna, with notes on their ecology
Dash, ST, Hooper-Bui, LM, Seymour, MA2005The pest ants of Louisiana. A guide to their identification, biology, and control
Dash, ST, Hooper-Bùi, LM2008Species diversity of ants (Hymenoptera: Formicidae) in Louisiana
Davis, L2012Antweb. Ants of Texas
Debout, G, Schatz, B, Elias, M, Mckey, D2007Polydomy in ants: what we know, what we think we know, and what remains to be done
Deyrup, M2003An updated list of Florida ants (Hymenoptera: Formicidae)
Deyrup, M, Carlin, N, Trager, J, Umphrey, G1988A review of the ants of the Florida Keys
Deyrup, M1991Exotic ants of the Florida keys (Hymenoptera: Formicidae)
Deyrup, M1998Composition of the ant fauna of three Bahamian Islands
Hoffmann, BD, Abbott, KL, Davis, P2009Invasive ant management
Kronauer, JC2014Invasive species: old foes meet again
Lai, L-C, Hua, K-H, Wu, W-J2014Intraspecific and interspecific aggressive interactions between two species of fire ants, Solenopsis geminata and S. invicta (Hymenoptera: Formicidae), in Taiwan
LeBrun, EG, Abbott, J, Gilbert, LE2013Imported crazy ant displaces imported fire ant, reduces and homogenizes grassland ant and arthropod assemblages
Ling, Z, YongYue, L, XiaoFang, H, WeiQiu, Z, GuangWen, L2005Identification of red imported fire ant, Solenopsis invicta, to invade mainland China and infestation in Wuchuan, Guangdong
Lowe, S, Browne, M, Boudjelas, S, De Poorter, M2004100 of the world's worst invasive alien species. A selection from the global invasive species database
Mackay, W2012Antweb. Ants of New Mexico
Mescher, MC, Ross, KG, D. Shoemaker, D, Keller, L, Krieger, MJB2003Distribution of the two social forms of the fire ant Solenopsis invicta (Hymenoptera: Formicidae) in the native South American range
Moreau, CS, Deyrup, MA, Davis, LR2014Ants of the Florida Keys: species accounts, biogeography, and conservation (Hymenoptera: Formicidae)
Qiu, H-long, Lu, L-hua, Zhang, C-yang, He, Y-rong2014Pathogenicity of individual isolates of entomopathogenic fungi affects feeding preference of red imported fire ants Solenopsis invicta
Trager, J, Rericha, L2012Antweb. Ants of Illinois
Tschinkel, WR2006The Fire Ants
Wang, L, Lu, Y, XU, Y, Zeng, L2012The current status of research on Solenopsis invicta Buren (Hymenoptera: Formicidae) in Mainland China
Wetterer, JK2013Exotic spread of Solenopsis invicta Buren (Hymenoptera: Formicidae) beyond North America
Wills, B2013The consequences and implications of ecology on body size distributions in social insects
Wittman, SE2014Impacts of invasive ants on native ant communities (Hymenoptera: Formicidae)
Zhang, R, Li, Y, Liu, N, Porter, SD2007An overview of the red imported fire ant (Hymenoptera: Formicidae) in Mainland China
Zhao, S, Gao, Y, Caelli, T, Bracco, F2012An Automatic On-Site Fire Ant Screening System
Zhou, AM, Wu, D, Liang, GW, Lu, YY, Xu, YJ2015Effects of tending by Solenopsis invicta (hymenoptera: Formicidae) on the sugar composition and concentration in the honeydew of an invasive mealybug, Phenacoccus solenopsis (Hemiptera: Pseudococcidae)
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith